Social Acting

ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

SocialActing500

Το ακρωνύμιο SOCIACT είναι η συντομομορφή του τίτλου Social Acting. Αφορά σε ένα πολυμερές σχέδιο εργασίας που εκπόνησαν 6 εταίροι από 5 χώρες της ΕΕ, ήτοι Ελλάδα, Πορτογαλία, Δανία, Πολωνία και Ρουμανία. Η κεντρική ιδέα είναι η προετοιμασία, υλοποίηση και αποτίμηση 5 επισκέψεων μελέτης στις αντίστοιχες τοπικές κοινότητες των εταίρων, προκειμένου να αναδειχθούν καλές πρακτικές στον χώρο του λεγόμενου κοινωνικού θεάτρου, δηλαδή της αξιοποίησης της δραματικής τέχνης για κοινωνικούς σκοπούς και προς όφελος αδύναμων ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Στοχεύει επίσης στην βελτίωση του επαγγέλματος του ηθοποιού και στην ενθάρρυνση και δραστηριοποίηση της συμμετοχής του σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στο τομέα της αλληλέγγυας οικονομίας. Στις επισκέψεις μελέτης θα συμμετάσχουν 62 άτομα του θεατρικού χώρου που είναι έμπειρα ή ευαισθητοποιημένα στην κοινωνική προσφορά προς άτομα ή ομάδες που βρίσκονται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού όπως υπερήλικες, κωφοί, τυφλοί, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες συμπεριφοράς, νοσηλευόμενοι, άρρωστοι, κ.ά.). Οι επισκέψεις μελέτης θα οργανωθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς από τις κοινότητες των εταίρων, που προέρχονται από τον ευρύτερο θεατρικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο.

    Οι μέθοδοι εργασίας που θα εφαρμοστούν δανείζονται στοιχεία της κοινωνικο – πολιτισμικής θεωρίας της μάθησης, που δίνει έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις, στα φυσικά αντικείμενα και στους πολιτισμούς. Η οικοδόμηση των γνώσεων θα λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα, διαμέσου παραλληλισμών γνώσης-εργαλείων αλλά και διαμέσου συζητήσεων και της από κοινού υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

    Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι η χαρτογράφηση των τρόπων προσέγγισης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων μέσω των εργαλείων που προσφέρει η δραματική τέχνη, η απόκτηση νέων διδακτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις επισκέψεις μελέτης, η διεύρυνση των πεδίων επαγγελματικής ή εθελοντικής δραστηριοποίησης των ηθοποιών και η δημιουργία νέων ή βελτιωμένων κοινωνικών υπηρεσιών των εταίρων και των συνεργαζόμενων φορέων .

    Τα περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επισκέψεων μελέτης μαζί με ποικίλο υλικό τεκμηρίωσης των συμπληρωματικών δράσεων του σχεδίου θα καταγραφούν σε μία έκθεση δραστηριοτήτων. Το εν λόγω προϊόν θα αποτελέσει το κύριο προωθητικό υλικό του σχεδίου στις προβλεπόμενες δράσεις διασποράς, αξιοποίησης και πολλαπλασιασμού των επιτευγμάτων. Οι εταίροι προτίθενται να συνεχίσουν την συνεργασία τους μετά την συμβατική λήξη του σχεδίου, δημιουργώντας ένα ενεργό δίκτυο κοινωνικού θεάτρου που θα προωθεί δράσεις κινητικότητας και εφαρμογής των προσδιορισμένων καλών πρακτικών και να προβούν σε ενέργειες περαιτέρω διεύρυνσής του.

Συνεργάτες

03/2021
Δράσεις- Προϊόντα

Οι εταίροι, σε μια προσπάθεια διατήρησης και διεύρυνσης της μεταξύ τους συνεργασίας, συμφώνησαν να προβούν στην ηχογράφηση ενός παραμυθιού («η ματαιόδοξη ποντικίνα») σε διάφορες γλωσσικές εκδοχές.

Ελληνικά - Eleni Christidou, Evie Giannakopoulou, George Tsapogas (PRAMATA & THAMATA S.C.E.)

Αγγλικά - Jenny Crissey (TEATR BRAMA)

Ιταλικά - Cristina Baldari (TEATR BRAMA)

Ισπανικά - Ares Cainzos Manuel (TEATR BRAMA)

Πολωνικά - Noemi Wrzos (TEATR BRAMA)

Τσέχικα - Markéta Nováková (TEATR BRAMA)

Πορτογαλλικά - Soraia Gonçalves (ACT SCHOOL )

12/02/2021 Online
Έκτακτη Τηλεδιάσκεψη

Βάσει των πρωτόγνωρων συνθηκών (πανδημία Κορονοϊού), στις 12/02/2021 πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς του σχεδίου για τον επαναπροσδιορισμό του Πλάνου Δραστηριοτήτων και τον τρόπο διεξαγωγής του.

9-12/03/2020 Βουκουρέστι Ρουμανίας
Πρώτη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Η Replika, ο εταίρος που μας φιλοξένησε, ξεπέρασε τις προσδοκίες και έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά. Μας παρουσίασαν  ήδη πραγματοποιημένα αλλά και σχέδια μελλοντικών προγραμμάτων κοινωνικής δέσμευσης, τις προσεγγίσεις και την μεθοδολογία τους.

Επιπλέον, τροποποίησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παρουσιάσεις τους και τις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους προκειμένου να προσαρμοστούν στους περιορισμούς της ανωτέρας βίας (πανδημία Κορωνοϊού)

5-8/12/2019 Καλαμάτα
Kick-Off Meeting

5-8 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Καλαμάτα το kick-off meeting