SOCIAL ACTING

ERASMUS

SocialActing500

     Το ακρωνύμιο SOCIACT είναι η συντομομορφή του τίτλου Social Acting. Αφορά σε ένα πολυμερές σχέδιο εργασίας που εκπόνησαν 6 εταίροι από 5 χώρες της ΕΕ, ήτοι Ελλάδα, Πορτογαλία, Δανία, Πολωνία και Ρουμανία. Η κεντρική ιδέα είναι η προετοιμασία, υλοποίηση και αποτίμηση 5 επισκέψεων μελέτης στις αντίστοιχες τοπικές κοινότητες των εταίρων, προκειμένου να αναδειχθούν καλές πρακτικές στον χώρο του λεγόμενου κοινωνικού θεάτρου, δηλαδή της αξιοποίησης της δραματικής τέχνης για κοινωνικούς σκοπούς και προς όφελος αδύναμων ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Στοχεύει επίσης στην βελτίωση του επαγγέλματος του ηθοποιού και στην ενθάρρυνση και δραστηριοποίηση της συμμετοχής του σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στο τομέα της αλληλέγγυας οικονομίας. Στις επισκέψεις μελέτης θα συμμετάσχουν 62 άτομα του θεατρικού χώρου που είναι έμπειρα ή ευαισθητοποιημένα στην κοινωνική προσφορά προς άτομα ή ομάδες που βρίσκονται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού όπως υπερήλικες, κωφοί, τυφλοί, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες συμπεριφοράς, νοσηλευόμενοι, άρρωστοι, κ.ά.). Οι επισκέψεις μελέτης θα οργανωθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς από τις κοινότητες των εταίρων, που προέρχονται από τον ευρύτερο θεατρικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο.

    Οι μέθοδοι εργασίας που θα εφαρμοστούν δανείζονται στοιχεία της κοινωνικο – πολιτισμικής θεωρίας της μάθησης, που δίνει έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις, στα φυσικά αντικείμενα και στους πολιτισμούς. Η οικοδόμηση των γνώσεων θα λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα, διαμέσου παραλληλισμών γνώσης-εργαλείων αλλά και διαμέσου συζητήσεων και της από κοινού υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

    Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι η χαρτογράφηση των τρόπων προσέγγισης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων μέσω των εργαλείων που προσφέρει η δραματική τέχνη, η απόκτηση νέων διδακτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις επισκέψεις μελέτης, η διεύρυνση των πεδίων επαγγελματικής ή εθελοντικής δραστηριοποίησης των ηθοποιών και η δημιουργία νέων ή βελτιωμένων κοινωνικών υπηρεσιών των εταίρων και των συνεργαζόμενων φορέων .

    Τα περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των επισκέψεων μελέτης μαζί με ποικίλο υλικό τεκμηρίωσης των συμπληρωματικών δράσεων του σχεδίου θα καταγραφούν σε έναν μία έκθεση δραστηριοτήτων. Το εν λόγω προϊόν θα αποτελέσει το κύριο προωθητικό υλικό του σχεδίου στις προβλεπόμενες δράσεις διασποράς, αξιοποίησης και πολλαπλασιασμού των επιτευγμάτων. Οι εταίροι προτίθενται να συνεχίσουν την συνεργασία τους μετά την συμβατική λήξη του σχεδίου, δημιουργώντας ένα ενεργό δίκτυο κοινωνικού θεάτρου που θα προωθεί δράσεις κινητικότητας και εφαρμογής των προσδιορισμένων καλών πρακτικών και να προβούν σε ενέργειες περαιτέρω διεύρυνσής του.

     SOCIACT (Social Acting) refers to a multilateral project carried out by 6 partners from 5 EU countries, namely Greece, Portugal, Denmark, Poland and Romania. The central idea is to prepare, implement and evaluate 5 study visits in the respective local communities of the partners in order to highlight good practices applied in the field of the so-called Social Theater, i.e. the exploitation of dramatic art for social purposes and for the benefit of weak individuals and marginalized social groups. It also aims to improve the actor’s profession and to encourage them to actively participate in social entrepreneurship actions and in the sector of solidarity economy. The study visits will involve 62 people from the theater sector who are experienced or sensitized in societal matters and human offer to individuals or groups that are on the verge of social exclusion such as elderly, deaf, blind, people with learning disabilities or behavioral difficulties, hospitalized, etc.). Study visits will be organized in partnership with local associated partners and stakeholders from all partner communities, who are active in drama, cultural and social sectors.

    The working methods to be applied make use of elements of the socio-cultural theory of learning, emphasizing human relationships, physical objects and cultures. Knowledge acquisition will take place in cooperative environments, through knowledge-tool parallels, but also through discussions and the joint implementation of activities.

     The expected results will be the mapping of ways for approaching socially excluded groups through the tools offered by dramatic art, the acquisition of new teaching and operational skills of the participants in the provisional study visits, the widening of the fields of professional or voluntary activity of the professional or student actors and the creation of new or improved social services of partners and associated entities.

    The content and the results of the study visits together with a variety of documentation of the project’s complementary actions will be presented in an Activity Report. This product will be available on Web and will be the primary promotional material to be used in the following activities related to dissemination, exploitation and multiplication of project’s outputs. The partners intend to continue their co-operation after the end of the project by creating an active network on Social Theater that will promote actors’ mobility and application of the identified good practices’ activities and they will take steps to further expansion of it.

Ανάλυση του υποδείγματος ΔΑΕΑ ~ SWOT Analysis SOCIACT

SOCIACT KICK OFF MEET. PARTNERS PHOTO

5-8 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Καλαμάτα το kick-off meeting
The kick-off meeting was successfully organised in Kalamata (5-8 December 2019)


Sociact’s first Learning Activity (L.A.1) in Bucharest, Romania was concluded at the 12th of March(2020)

The hosting partner Replika exceeded expectations and set a high standard with to the point social engaged Programs and shared case study’ approaches and methodology.

Replika modified in the best manner their presentations and programmed activities in order to adapt to the restrictions of the force majeure (covid-19 outbreak)


Η πρώτη μαθησιακή δραστηριότητα (L.A.1) του Sociact που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 12 Μαρτίου (2020)

Η Replika, ο εταίρος που μας φιλοξένησε, ξεπέρασε τις προσδοκίες και έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά. Μας παρουσίασαν  ήδη πραγματοποιημένα αλλά και σχέδια μελλοντικών προγραμμάτων κοινωνικής δέσμευσης, τις προσεγγίσεις και την μεθοδολογία τους.

Επιπλέον, τροποποίησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παρουσιάσεις τους και τις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους προκειμένου να προσαρμοστούν στους περιορισμούς της ανωτέρας βίας (πανδημία Κορωνοϊού)

Covid-19 Impact on Sociact Partners 07-09-2020

SWOT Analysis SOCIACT

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close