CARTA 20

Το σχέδιο Carta20 οργανώθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων από τη Διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και επιδιώκει να αυξήσει την προβολή του και την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Οι εμπλεκόμενες χώρες-εταίροι είναι η Δανία, η Εσθονία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών –ιδίως των νέων– σχετικά με το περιεχόμενο, τη σημασία και την εξέλιξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν σε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, σε προωθητικές δράσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις . Θα δημιουργηθούν τοπικές ομάδες εργασίας σε όλες τις χώρες-εταίρους. Σ αυτές, οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τους έξι τίτλους του Χάρτη, δηλαδή Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των Πολιτών και Δικαιοσύνη, προκειμένου να παραχθεί ένας αριθμός εκπαιδευτικού υλικού, όπως δοκίμια, μαρτυρίες, παρουσιάσεις, αρχεία πολυμέσων, καθώς και μια παράσταση για την ιστορική πορεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Χάρτη της ΕΕ, βασισμένη στην τεχνική του θέατρο-ντοκουμέντο. Το υλικό θα δημοσιευτεί σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ενώ η παράσταση θα καταγραφεί και θα υποτιτλιστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά και η μαγνητοσκοπημένη παράσταση θα είναι το υλικό διάδοσης το οποίο θα παρουσιαστεί στις τοπικές κοινότητες όλων των εταίρων του σχεδίου μέσα από δημόσιες διαδραστικές εκδηλώσεις. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Πάνω από 300 άτομα θα συμμετάσχουν ενεργά στις προβλεπόμενες δραστηριότητες, ώστε να αποκτήσουν την σημαντική γνώση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τους, όπως καταγράφονται στον Χάρτη της ΕΕ. Επιπλέον, το σχέδιο Carta20 φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας υψηλής αίσθησης ιθαγένειας για τους συμμετέχοντες, να καλλιεργήσει τα συναισθήματα κατανόησης, ανοχής και αποδοχής της διαφορετικότητας και να αυξήσει τη κοινωνική συνείδηση, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς και έτοιμοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη.

The Carta20 project was conceived so as to contribute to the celebration of the 20 years from the Proclamation of the EU Charter of Fundamental Rights and seeks to increase its visibility and Citizens’ awareness. The partner countries involved are Denmark, Estonia, Italy, Romania and Greece.

Carta20 aims at informing citizens-especially young people-about the content, importance and development of the EU Charter of Fundamental Rights and thus, to raise awareness in order to make the Charter a reality for European citizens. The participants will be engaged in preparatory activities in a local level, advertising actions via media, a number of public events and the creation of local working groups in all partner countries. Split in subgroups the participants will work on the six Titles of the Charter i.e. Dignity, Freedoms, Equality, Solidarity, Citizens’ Rights, Justice, in order to produce a number of educational materials, such as essays, testimonials, presentations, media files, as well as a performance about the historical route of the human rights and the EU Charter based on the documentary theatre technique. The materials will be published in an e-book, while the performance will be recorded and subtitled in all partner languages.  All the educational outputs and the recorded performance will be the diffusion material that will be presented in all partners’ local communities through public interactive events. Yet, given the importance of dissemination, the products will be also available on the Web. More than 300 persons will actively participate in the foreseen activities so as to acquire an important ability; the knowledge of their fundamental rights, as recorded in the EU Charter. Moreover, the Carta20 project aspires to develop a high sense of citizenship for the participants, cultivate the feelings of understanding, tolerance and acceptance of the different and raise public’s consciousness in order for the citizens to feel more secure and ready to assert their rights, as stated in EU Charter.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close