Σχετικά με εμάς / About us

Ιδρύθηκε το 2014 στην Καλαμάτα (Νόμοι 4019/2011 και 4430/2016) για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με στόχο να προωθήσει την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η εκπαίδευση και να βοηθήσει την πολιτιστική αποκέντρωση.

Μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών της, την συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και με την υποστήριξη κρατικών θεσμών και οργανισμών προσφέρει στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη του πολιτισμού, της τέχνης και της εκπαίδευσης με ξεχωριστές και ειδικευμένες δραστηριότητες- που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως επιπέδου μόρφωσης (παιδιά, εφήβους, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας, ειδικά σχολεία κ.α.) Γι αυτό στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της συνεργάζεται πάντα με εγκεκριμένους φορείς και άρτια καταρτισμένο δυναμικό με εφόδια σπουδές (παιδαγωγικές, καλλιτεχνικές, διοικητικές) και καινοτόμες τεχνικές (εμψύχωσης, καλλιτεχνικού πειραματισμού).

Η φιλοσοφία της Κοιν.Σ.Επ. «πράματα και θάματα» βασίζεται στην συνεργασία, τη διασύνδεση και την πλήρη αξιοποίηση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την διατήρηση της παράδοσης σε Ελλάδα και Ευρώπη.  Το όραμά της είναι να προωθήσει την εκπαίδευση μέσω του πολιτισμού και του πολιτισμού μέσω της εκπαίδευσης.

____________________________________________________________________________________________

“Pramata & Thamata” SCE was founded in 2014, in Kalamata, Greece (Laws 4019/2011 & 4430/2016) for the purposes of  Social and Solidarity Economy and aims to promote entrepreneurship in fields such as culture, environment and education in order to enhance cultural decentralization.

“Pramata & Thamata” SCE encourages and believes in the interconnection and collaboration among cultural organizations; has organized various cultural, social and educational initiatives with the collaboration of many organizations from Greece and abroad and has elaborated on various projects which circulated in schools, festivals and businesses.

“Pramata & Thamata” ’s philosophy is to promote education through culture and culture through education. That is why in its activities and incentives “Pramata & Thamata” always collaborates with authorized entities and fully trained and qualified work force   -with pedagogical, artistic and administrative education- and employs innovative techniques (animation, artistic experimentation).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close